A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

     
Search Journal Title   OR AND
  ISSN   OR AND
  PublisherName  
   
Title Journal Title Publisher Name  
1001-506X XI TONG GONG CHENG YU DIAN ZI JI SHU SYSTEMS ENGINEERING AND ELECTRONICS CHINESE INSTITUTE OF ELECTRONICS EI
1001-2400 XI'AN DIANZI KEJI DAXUE XUEBAO JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY SCIENCE PRESS EI
1000-2758 XIBEI GONGYE DAXUE XUEBAO JOURNAL OF NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY EI
0258-2724 XINAN JIAOTONG DAXUE XUEBAO JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY SCIENCE PRESS EI
1000-6788 XITONG GONGCHENG LILUN YU SHIJIAN SYSTEM ENGINEERING THEORY AND PRACTICE SYSTEMS ENGINEERING SOCIETY OF CHINA EI